تغییر موضوع فعالیت شرکت

موضوع شرکت ها با توجه به فعالیت آن ها مشخص می گردد . در واقع موضوع شرکت ها مشخص کننده هدف تجاری آن هاست . موضوع شرکت باید دقیقا و صراحتا در اساسنامه توضیح داده شود . در برخی از شرایط به دلایلی ممکن است نیاز باشد تا موضوع شرکت تغییر کند . برای تغییر موضوع فعالیت شرکت باید مجمع فوق العاده ای از بازرسین و سهامداران را تشکیل دهند . مدت زمان مورد نیاز برای تغییر موضوع فعالیت شرکت حدودا دو هفته می باشد .