اخذ کد اقتصادی

کد اقتصادی یا شماره اقتصادی یک شماره 12 رقمی منحصر به فرد است که از سال 1375 تا امروز به هر واحد اقتصادی داده می شود . کد اقتصادی توسط سازمان امور مالیاتی به افراد حقوقی و صاحبان مشاغل داده می شود . تمامی شرکت ها لازم است که قبل از دریافت کد اقتصادی، به جهت ایجاد پرونده مالیاتی اقدام کنند .